“เซเบอร์ บีม ผู้นำสื่องานพิมพ์โฆษณาดิจิตอล”

บริษัท เซเบอร์ บีม จำกัด

ผู้นำทางด้านการออกแบบ ผลิตและติดตั้ง ดำเนินการในรูปแบบ turn key services โดยมุ่งเน้นการนำเสนอสื่อโฆษณาทั้งภายนอกและภายในอาคาร ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด มีการบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่ ให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง พร้อมทั้งวางแผน จัดวางและออกแบบสื่อเพื่อตกแต่งภายในอาคารได้อย่างสวยงาม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการสื่อสารต่อผู้พบเห็น

ให้คำปรึกษา

ออกแบบ

ผลิต

ติดตั้ง

ในด้านการผลิต บริษัท เซเบอร์ บีม จำกัด ได้คัดสรรนวัตกรรมด้านการพิมพ์ไว้เพื่อรองรับความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า

ซึ่งประกอบไปด้วยวิทยาการทางการพิมพ์มากมาย อาทิ การพิมพ์ในรูปแบบอิงค์เจ็ท (Inkjet Printing) และ ซิลค์สกรีน (Silkscreen Printing) เมื่อผนวกเข้ากับทักษะด้านการออกแบบจากทีมงานมืออาชีพ จึงสร้างความโดดเด่น และสวยงามให้แก่ชิ้นงานได้อย่างลงตัว ทั้งมีการให้บริการผลิตสื่อตกแต่งภายในให้กับกลุ่มลูกค้า จนบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี

Standard & Certificate

ตลอดระยะเวลามากกว่า 25 ปี บริษัท เซเบอร์ บีม จำกัด
ได้มุ่งพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการบริการ การผลิต คุณภาพของชิ้นงานและการบริหารจัดการองค์กรโดยรวม จนได้มาซึ่งมาตรฐาน ISO 9001:2015 และยังได้รับการผ่านตรวจประเมินจาก SMETA ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้สำหรับการตรวจสอบด้านจริยธรรมและรางวัลการันตีจากหน่วยงานและสถาบันที่น่าเชื่อถือต่างๆอีกมากมาย

How Different

เพราะเราเลือกที่จะนำเสนอแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา

TURN KEY SOLUTION

การบริการในรูปแบบ Turn key solution ที่มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์และความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้า

ใส่ใจในทุกขั้นตอน

ใส่ใจในทุกการบริการทั้งการคัดเลือกวัสดุ การออกแบบ ให้คำปรึกษา และติดตั้ง บริการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

พร้อมตอบสนองทุกความต้องการ

พร้อมตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านปริมาณและยังคงคุณภาพที่มีความละเอียดสูง สวยงาม สีสันสดใส ด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์จากต่างประเทศ

ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์

ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรง พร้อมดูแลรักษาความลับลูกค้าเป็นอย่างดี

Success Story
เพราะทุกช่วงเวลาคือการสร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่องค์กร

บริษัท เซเบอร์ บีม จำกัด ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2536 โดยดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบและผลิตสื่อโฆษณางานพิมพ์สกรีน สำหรับงานป้ายประเภทต่างๆ และมีการพิมพ์สกรีนแบบสอดสี 4 สี ซึ่งต่อมาบริษัทได้ทำการนำเข้าเครื่องพิมพ์ HP Scitex 11000 Industrial Press ส่งผลให้บริษัทฯสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้บริษัทยังได้ทำการพัฒนาระบบการออกแบบด้วยระบบ 3D เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตชิ้นงานในรูปแบบต่างๆให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

CEO Message
” เราเชื่อว่า สำหรับเรา คำว่าไม่ได้ ไม่มี ”

เราสามารถตอบสนองลูกค้าในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะปริมาณมากน้อยแค่ไหน เราก็สามารถบริการได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

Beaming for the Brighter

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำธุรกิจผลิตสื่อนอกบ้าน(Out of Home) สูงสุดของภูมิภาค ด้วยเทคโนโลยีที่นำสมัยอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

พันธกิจ

ดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ดังนี้

 1. ต่อลูกค้า สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างยาวนาน ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพระดับมาตรฐานในราคายุติธรรม
 2. ต่อผู้ถือหุ้น ดำเนินธุรกิจอย่างครอบคลุมเพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 3. ต่อพนักงาน ให้พนักงานมีผลตอบแทนที่ดี มีความมั่นคง สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง
 4. ต่อสังคม สร้างโอกาสในการเรียนรู้กับคนทุกระดับ เพื่อตอบแทนให้กับสังคมชุมชนและประเทศชาติ
 5. ต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนัก รับรู้ และจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ตรงตามมาตรฐานสากล

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 • บริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่น ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จักในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยต้อปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด
 • บริษัทกำหนดให้มีการสื่อสาร ทำความเข้าใจบุคลากรของบริษัทตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานและมีการอบรมเป็นประจำเสมอ รวมถึงมีขั้นตอนการสอบทานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนการทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
 • บริษัทจะสร้างและรักษาและรักษาวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
 • บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย
 • บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเข้าไปมีบทบาท หรือให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองที่ไม่ถูกครรลอง
 • บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานจ่ายค่าอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่รัฐ
Service Area

ด้วยศักยภาพและประสบการณ์อันเต็มเปี่ยมของ บริษัท เซเบอร์ บีม จำกัด ทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการในด้านสื่อโฆษณา ทั้งภายนอกและภายในอาคาร ให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศไทยและลูกค้าในแถบประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมมุ่งสู่การมอบบริการให้แก่ลูกค้าไปสู่ภาคพื้นเอเชียต่อไปในอนาคต