JOIN US

ร่วมงานกับเราผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ด่วนมาก!!!

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบดูแลยอดขายสื่อโฆษณาดิจิตอล
 • วางแผนหาลูกค้าใหม่ กำหนดแนวทางในการดูแลลูกค้าเก่า
 • เจรจาต่อรองกับลูกค้า
 • สามารถทำทีม/ผลักดันยอดขายไปสู่เป้าหมายตามที่ตั้งไว้
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด, การบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในการบริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านขายงาน Digital Printing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติที่ดี คิดบวก มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นภาวะผู้นำ
 • ต้องการผู้ที่รักความก้าวหน้า กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานเชิงรุก และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรองAccount Executive

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ขายงานโฆษณา ประเภท Inkjet,Silkscreen,ป้ายโฆษณาและงานพิมพ์ดิจิตอล
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด, การบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในการบริหารไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านขายงาน Digital Printing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติที่ดี คิดบวก มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นภาวะผู้นำ
 • ต้องการผู้ที่รักความก้าวหน้า กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานเชิงรุก และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรองพนักงานส่งสินค้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการจัดส่งสินค้าตาม Order ของลูกค้า ตรวจเช็คสินค้าขึ้นรถ- ลงรถ ครบถ้วนถูกต้อง เอกสารเซ็นรับสินค้าต่างๆ ตามจำนวน
คุณสมบัติ
 • เพศชาย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน ตั้งใจ ทำงานบริการได้ดีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • เสนอขายงานสิ่งพิมพ์ งานโฆษณา
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25-38 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์และทักษะการเป็นพนักงานขาย
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงาน AE จะพิจารณาเป็นพิเศษพนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถทำปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ และเดินทางมาทำงานเองได้