CSR

เซเบอร์บีม มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจด้วยการใช้ความรู้ ประสบการณ์ การพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาด และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรของลูกค้า

Inside

เซเบอร์ บีม มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ พร้อมทั้งจัดให้มีการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

Outside

เซเบอร์ บีม ร่วมส่งเสริมสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมด้วยการควบคุมการทำงานขององค์กรให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุด พร้อมทั้งยังมีการส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน